top of page
pracownik biurowy

Firma Razem Łatwiej s.c.

Nie prowadzimy sprzedaży bazy danych naszych klientów.

Szanowni Państwo,

Cieszymy się, że współpracujesz z nami, firmą Razem Łatwiej s.c. W trosce o Pani/Pana bezpieczeństwo, wraz z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych naszych Klientów w ramach świadczonych przez nas usług.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest firma Razem Łatwiej s.c., ul. Sienkiewicza 2/4, 95-200 Pabianice, biuro ul. Grobelna 7 lokal 204, 95-200 Pabianice.

Jeśli ma Pani/Pana jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas  danych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, prosimy o kontakt  z nami.  Jesteśmy do Pani/Pana dyspozycji pod adresem kontakt@razemlatwiej.pl

W jakim celu, jak długo i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane?

W zależności od rodzaju zobowiązania i usługi, jaką  świadczyliśmy oraz zakresu naszej dotychczasowej współpracy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

- rejestracji udziału w szkoleniu organizowanym przez Razem Łatwiej s.c. Pani/Pana dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do organizacji i realizacji szkolenia. Będziemy również przechowywać Pani/Pana dane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

- przedstawienia przykładowej oferty szkolenia i  kalkulacji ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu Pani/Pana pisemnej rezygnacji przesłanej na dres biura lub adres mailowy;

- kontaktu w sprawie finalizacji umowy w związku z przedstawioną ofertą i  kalkulacją ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu Pani/Pana pisemnej rezygnacji przesłanej na dres biura lub adres mailowy;

- złożenia i realizacji zamówienia na nasze produkty. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie realizacji zamówienia, do jego zakończenia;

- dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), indywidualnie dla celu:  wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;

- marketingu produktów i usług Administratorów;

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, odbywa się do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

- prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu:

- marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe. Pani/Pana dane przestaną być przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach;

- kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby kontaktu, jeżeli Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu;

- badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług. Pani/Pana dane są przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników, chyba że wcześniej Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;- obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) indywidualnie dla celu:- zapewnienia Pani/Pana bezpieczeństwa poprzez organizacje akcji przywoławczych (kampanie komunikacyjne OTS);

- zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Pani/Pana uprawnień wynikającymi z RODO;

- wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

- prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona i dochodzenie roszczeń oraz zgłaszanie szkód ubezpieczycielowi. Pani/Pana dane są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

 Informacje o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do realizacji powyżej przypisanych celów.

Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych i badania zadowolenia, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom wyrabiającym karty serwisowe, towarzystwom i brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badającym poziom zadowolenia Klienta, podmiotom niszczącym i archiwizującym dokumenty, a także podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz pogwarancyjne, przy czym wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane mogą być także przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani/Pana prawa

Posiada Pani/Pan następujące prawa, które może zrealizować wobec Administratora: - dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;

- w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

- przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. W celu realizacji uprawnień prosimy o kontakt  z Administratorem bezpośrednio, do którego kontakt został podany powyżej.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pana, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zespół Razem Łatwiej s.c.

bottom of page